Aarhus Kommune: Praktikant til Børn og Unge

Aarhus Kommune: Praktikant til Børn og Unge

Vil du være med til at gå nye veje og sikre, at børnenes stemme inddrages i fornyelsen af vores børne- og ungepolitik?

I 2022 skal vi i gang med en stor inddragende forandringsproces, som skal sætte lys på, hvordan vi skaber værdi for børnene og de unge i Aarhus Kommune. Det bliver stort! Det bliver vildt! Og det bliver nytænkende ift. børneinddragelse! Vil du med på rejsen?

Børn og Unge tager hver dag hånd om ca. 65.000 børn i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt i sundheds- og tandplejen. Børne- og ungepolitikken udgør en vigtig værdimæssig ramme og styringsredskab for vores arbejde med børnene og de unge. Men vi udvikler os hele tiden – som organisation, som samfund og i vores måde at arbejde med børnene og de unge – så derfor skal vi i gang med en fornyelse af politikken. Det bliver en proces, hvor vi starter med at spørge børnene og de unge om, hvad der er vigtigt, og det bliver en proces med meget bred og omfattende inddragelse og samskabelse undervejs.

Som praktikant kommer du helt ind i maskinrummet i denne spændende rejse.

 • Hvordan bruger vi Aarhuskompasset helt til kanten?
 • Hvordan skaber vi værdi for børnene og de unge?
 • Hvordan sikrer vi ejerskab hele vejen rundt i og udenfor vores organisation?

Det skal du være med til at finde svar på!

Som praktikant i Børn og Unge får du et bredt kendskab til arbejdet i en af Danmarks største offentlige virksomheder med ca. 14.000 ansatte. Du kommer til at indgå aktivt i den arbejdsgruppe, som driver forandringsprocessen, og dit bidrag er vigtigt!

 • Du skal være med til at finde løsninger på, hvordan vi bedst inddrager, kommunikerer og skaber ejerskab
 • Du skal være med til at planlægge og afvikle store og små arrangementer og aktiviteter
 • Du vil komme til at stå for interviews samt håndtering og omsætning af store kvalitative datamængder
 • Du vil også komme til at bidrage i andre relevante opgaver i afdelingen, f.eks. i evalueringer eller udviklingsprojekter

Om dig

Du er i gang med en kandidatuddannelse, f.eks. statskundskab, uddannelsesvidenskab eller anden relevant uddannelsesretning, og du ønsker at få en praktisk indgangsvinkel til, hvad det vil sige at arbejde med politikudvikling, forandringsprocesser og børneinddragelse. Som praktikant hos os forventer vi, at du:

 • har en positiv indstilling til nye udfordringer og selv er i stand til at tage initiativ
 • er nysgerrig og har lyst til at bidrage med dine idéer og input
 • kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og har lyst til at lære nyt
 • har et godt overblik, arbejder systematisk og struktureret i din opgaveløsning
 • har god analytisk og metodisk forståelse for kvalitative- og/eller kvantitative data
 • er parat til også at hjælpe med praktiske og administrative opgaver

For at sikre, at du får den bedst mulige start i praktikforløbet, vil du i forbindelse med din praktikopstart modtage en introduktion til Børn og Unge som samlet organisation, kollegaerne i arbejdsgruppen og dine kommende arbejdsopgaver.

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ulla Parbo Hefsgaard på uph@aarhus.dk  eller mobil 29 20 97 04.


Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive tilknyttet afdelingen Sundhed i Pædagogik og Forebyggelse. Her vil du få tilknyttet en praktikvejleder, der vil bistå din opgaveløsning under hele dit praktikforløb, ligesom du vil modtage konstruktiv feedback og sparring løbende. Vi forventer, at du arbejder lidt under fuldtid fordelt over semesteret evt. med mulighed for, at du tager et mindre fag på dit studie ved siden af. Vi har desværre ikke mulighed for at aflønne praktikken.

Praktikperioden er forårssemestret 2022 med forventet start i januar efter eksamensperioden. Arbejdsstedet er Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Spørgsmål kan rettes til Ulla Parbo Hefsgaard på uph@aarhus.dk  eller mobil 29 20 97 04.


Om os

Børn- og Unge er en af landets største offentlige virksomheder med ca. 14.000 ansatte. Fornyelsen af børne- og ungepolitikken er organisatorisk forankret i Sundhed, Pædagogik og Forebyggelse. Projektledelsen refererer dels til en styregruppe bestående af repræsentanter fra forældre-, leder- og faglige organisationer, børne- og ungebyrådet samt ledelsen i Børn og Unge, dels refererer projektledelsen til Børn og Unges chefgruppe, Rådmand og politiske udvalg.

Afdelingen Sundhed beskæftiger sig med at fremme fysisk og mental sundhed samt trivsel hos børn og unge, dels gennem forebyggende indsatser, dels ved at yde hjælp til særligt udsatte børn og unge. Sundhed repræsenterer en stor bredde af fagligheder: Sundhedsplejersker, kommunale Børn og Unge-læger, fysioterapeut, pædagogiske konsulenter, akademiske konsulenter og administrative medarbejdere.

Du kan få et større indblik i Børn og Unge på følgende link: https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/e-laering-introduktion-til-boern-og-unge/


Ansøgning

Ansøgning og CV skal være Børn og Unge i hænde senest d. 30. november 2021.

Ansøgning og CV sendes elektronisk via dette link.