Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen “De Studerendes Hus i Århus”

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er “De Studerendes Hus i Århus”. Foreningen driver også aktiviteter under navnene Studenterhus Aarhus og ESN Aarhus.

1.2 Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er: – at skabe og drive et fælles, tværfagligt, kulturelt og socialt samlingssted for danske og udenlandske studerende i Aarhus og derigennem fremme faglig og kulturel udveksling og international forståelse. – at yde udenlandske studerende rådgivning og service med henblik på at fremme deres praktiske, sociale og studiemæssige integration. – at skabe et mødested for studerende og erhvervsliv, der understøtter innovation og skaberkraft. – at udføre vejlednings-, rådgivnings- og serviceaktiviteter, der retter sig mod studerende og kommende studerende, og dermed fungerer som fælles indgang til videregående uddannelser og studieliv i Aarhus.

2.2 Foreningen er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

§ 3. Stiftelse

3.1 Foreningen er stiftet af studerende ved videregående uddannelser i Aarhus, de videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus samt det århusianske erhvervsliv.

§ 4. Foreningens drift

4.1 Foreningens drift finansieres ved offentlige tilskud, ved tilskud fra fonde, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder, kontingentindtægter fra medlemmerne, samt ved lejeindtægter og øvrige indtægter ved aktiviteter indenfor foreningens formål.

4.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen, og anvendes i overensstemmelse med formålet jf. § 2.

§ 5. Medlemmer

5.1 Som personligt medlem kan optages enhver studerende ved videregående uddannelser i Aarhus. Frivillige, ulønnede medarbejdere er ikke automatisk medlemmer af foreningen, men kan, såfremt de opfylder de øvrige krav til såvel medlemskab, som aktivitetskrav til frivillige, tegne et personligt, kontingentfrit medlemskab af foreningen. Som virksomhedsmedlem kan optages offentlige institutioner og private virksomheder med interesse og engagement i uddannelsesmiljøet i Aarhus (aftagerorganisationer). Som uddannelsesinstitutionsmedlem kan optages videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

5.2 Studie- og erhvervsmedlemskab kan til enhver tid opsiges, uddannelsesinstitutioner kan opsige medlemskab med seks måneders varsel. Studerendes medlemskab ophører dog automatisk på det tidspunkt, hvor den studerende ikke længere er tilmeldt en videregående uddannelse på en uddannelsesinstitution i Aarhus. For alle medlemskaber gælder det, at der ikke foretages tilbagebetaling af kontingent, som måtte være betalt for en periode efter ophørstidspunktet

5.3 Såfremt et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af Studenterhusets vedtagne husregler eller andre vedtagne krav til medlemmerne, kan det pågældende medlem ekskluderes ved enstemmig beslutning af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Såfremt et medlem står i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser, kan vedkommende – ved skriftligt påkrav med 14 dages varsel – slettes som medlem. Genoptagelse kan ske, hvis restancerne indbetales. Ophævelse som følge af restance frigør ikke det pågældende medlem fra forpligtelsen til at betale det skyldige beløb indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist.

§ 6. Kontingent

6.1 Kontingent for de enkelte medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Foreningens ledelse

7.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 8. Generalforsamlingen

8.1 Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.

8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

8.2 Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 5 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Virksomhedsmedlemmer samt uddannelsesinstitutionsmedlemmer kan hver få adgang for 3 personer.

8.3 Stemmeret har kun de i § 5 nævnte medlemmer. Hvert personligt medlem har 1 stemme. Hvert virksomhedsmedlem har 3 stemmer. En person fra institutionen eller virksomheden bemyndiges skriftligt af institutionens eller virksomhedens ledelse til at repræsentere organisationen eller virksomheden og foretage organisationens eller virksomhedens afstemning. Hvert uddannelsesinstitutionsmedlem har 5 stemmer. En person fra uddannelsesinstitutionen bemyndiges skriftligt af uddannelsesinstitutionens ledelse til at repræsentere uddannelsesinstitutionen og foretage uddannelsesinstitutionens afstemning.

8.4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

8.5 Kun virksomheds- og uddannelsesinstitutionsmedlemmer kan stemme ved fuldmagt.

8.6 Revisor vælges for 1 år af gangen.

8.7 Generalforsamlingen indkaldes overfor medlemmerne ved offentliggørelse i relevante medier (hjemmeside, nyhedsbrev o.l.) med mindst tre ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være meddelt medlemmerne på samme vis som indkaldelse til generalforsamling. Foreningens regnskab fremlægges senest en uge før generalforsamlingen på Foreningens kontor for gennemsyn af medlemmerne og kan herudover ved henvendelse til Foreningen rekvireres af alle medlemmer.

8.8 Kandidater til de ledige bestyrelsesposter opstilles af hver medlemskategori sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal, afgivet af medlemmer indenfor den pågældende kategori. Ved stemmelighed foretages omvalg indenfor de enkelte kategorier, således at hvis flere kandidater i samme kategori opnår samme stemmeantal foretages omvalg.

8.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af samtlige medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse og foreslået dagsorden offentliggøres på samme måde, som til ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

9.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de opstillede personlige medlemmer, 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de opstillede virksomhedsmedlemmer, 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de opstillede uddannelsesinstitutionsmedlemmer.

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, hvert år er således enten 4 eller 5 respektive medlemmer på valg. Der vælges endvidere op til 2 suppleanter indenfor hver kategori for en periode af 1 år.

9.3 Ved første ordinære generalforsamling vælges 2 personlige medlemmer, 1 virksomhedsmedlem samt 1 uddannelsesinstitutionsmedlem for en periode af 1 år og 1 personligt medlem, 2 virksomhedsmedlemmer samt 2 uddannelsesinstitutionsmedlemmer for en periode af 2 år. Der vælges endvidere op til 2 suppleanter indenfor hver kategori for en periode af 1 år.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke

10.1 Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde, og vælger blandt sig en formand og en næstformand, hvoraf den ene skal være studerende (dvs. personligt medlem).

10.2 Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen og en af bestyrelsen ansat direktør.

10.3 Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af de modtagne tilskud. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

10.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

10.5 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

10.6 Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes og underskrives af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

10.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision

11.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

11.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

11.3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 12. Tegning

12.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Hæftelse

13.1 For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

§ 14. Vedtægtsændringer

14.1 Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15. Ophør

15.1 Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger indenfor 30 dage.

15.2 Foreningens nettoformue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. Formuen kan ikke tilbageføres til Foreningens stiftere og kan ej heller udloddes til medlemmerne.